Materiële Vaste Activa

De bezittingen van een bedrijf die voor een periode langer dan een jaar zijn vastgelegd behoren tot de materiële vaste activa (mva). Dit zijn de tastbare benodigdheden binnen het bedrijf.
Onder mva vallen bijvoorbeeld computers, grond, gebouwen, inventaris, machines en transportmiddelen.

Bij het bepalen van de winst moet er rekening gehouden worden met de aanschafkosten van materiële vaste activa. Deze kosten moeten van de opbrengsten af worden getrokken. Activa zijn zaken die niet direct verkocht worden, maar die een aantal jaren door een onderneming gebruikt worden. Ze verschillen dus van inkopen en voorraden en zijn bijvoorbeeld nodig om de, door de onderneming vervaardigde, producten en/of diensten te kunnen leveren.

Afschrijven van activa

Omdat materiële vaste activa een aantal jaren meegaan, mogen niet alle kosten af worden getrokken in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan moeten de deze af worden geschreven. Dit houdt in dat de kosten worden verdeeld over de jaren waarin het actief gebruikt wordt. Elk jaar kan er dus een deel van de kosten af worden getrokken.

Voor het jaarlijks afschrijven van een actief zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

  • De aanschafkosten

    De aanschafkosten bestaan uit de aanschafprijs plus eventuele kosten, zoals notariskosten en/of installatiekosten.

  • De restwaarde

    Dit is de waarde die het actief vermoedelijk nog zal hebben op het moment dat het niet meer te gebruiken is voor de onderneming, doordat deze door bijvoorbeeld slijtage niet meer professioneel ingezet kan worden. Het bepalen van de restwaarde kan in overleg met de leverancier van het actief bepaald worden. Deze kan vaak een goede inschatting maken van wat het actief na verloop van tijd nog waard is.

  • De vermoedelijke gebruiksduur

    Hiermee wordt de levensduur van het actief bedoeld. Wanneer de economische levensduur (de periode wanneer een actief een economisch nut heeft) korter is dan de technische levensduur (de slijtageperiode van een actief), dan mag eerstgenoemde levensduur periode aangehouden worden. Het kan zijn dat het actief dan nog in technisch functionele staat is, maar dat het geen economisch nut meer heeft voor de onderneming.

De meest gebruikte methode om de afschrijving te berekenen is de zogenoemde lineaire methode. Door middel van deze methode wordt er per jaar  een vast percentage afgeschreven van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde. De formule voor deze berekening van de afschrijving luidt:
(aanschafkosten – restwaarde) : vermoedelijke gebruiksduur = afschrijving per jaar.

Voorbeeld:
Er wordt een machine gekocht met een aanschafprijs van € 30.000. De vermoedelijke gebruiksduur is 10 jaar en de restwaarde na 10 jaar is € 5.000.
Berekening van de afschrijving: (€ 30.000 – € 5.000) : 10 = € 2.500 per jaar.
Als een actief maar een deel van het jaar gebruikt is, dan mag het alleen over dat deel afgeschreven worden. Stel dat de machine op 1 oktober aangeschaft is, dan mag er over dat jaar het volgende afgeschreven worden: 3/12 x € 2.500 = € 625.

Verwerken van afschrijvingen

Om deze gegevens te kunnen verwerken op het balansoverzicht wordt er een afschrijvingsstaat opgesteld waarbij de diverse activa worden ingedeeld in hoofdgroepen. Per actief wordt een afschrijvingstermijn en restwaarde vastgesteld.

Binnen ons boekhoudsoftware pakket Finast kan de materiële vaste activa ook verwerkt worden. De optionele MVA module zorgt ervoor dat de activa correct kunnen worden ingegeven en periodiek kunnen worden afgeschreven.

De verschillende activagroepen zijn eenvoudig aan te maken, hierbij zijn ook direct de te koppelen grootboekrekeningen in te voeren. Alle aangekochte activa kunnen in het systeem ingevoerd worden, waarbij de inkoopboeking aan het activanummer gekoppeld kan worden. Hierna kan er per activanummer ingesteld worden wat de afschrijvingstermijn is en wat de restwaarde is. Vervolgens loopt de afschrijving van alle ingevoerde activa gestandaardiseerd mee met de periodieke automatische boekingen.

Meer informatie over de exacte functionaliteiten van de MVA module is te vinden op de documentatiepagina van Finast, www.finast.nl/documentatie.