6 goede programmeertips

De wereld van programmeurs gaat vaak gepaard met hard en nauwkeurig werken. Om de werkprocessen netjes te laten verlopen is het belangrijk om over belangrijke basisvaardigheden te beschikken. Dit kan de alledaagse werkdruk verlagen. Daarom volgen nu een zestal programmeertips die elke programmeur moet weten.

 

6. Wees sociaal vaardig

Het is voor een programmeur van belang om over goede communicatieve vaardigheden te beschikken. Contact met andere collega’s, of met de klant, is belangrijk om tot een goed product te komen. Door het overleggen van de mogelijkheden en het delen van kennis kunnen grote struikelblokken tot kiezelsteentjes worden gereduceerd. Hierdoor wordt de doorlooptijd van het project aanmerkelijk ingekort.
Ook het goed kunnen samenwerken met andere programmeurs draagt bij aan een succesvolle afronding van het traject. Door middel van het opsplitsen en delegeren van taken kan er beter worden ingespeeld op de individuele expertise van het personeel. Het is hierbij wel belangrijk om een gezonde werkrelatie te hebben met de andere collega’s. Hierdoor kunnen frustraties en ruis worden tegengegaan. Dit een kwestie van geduld, jezelf professioneel opstellen en elkaars mening respecteren.

5. Zorg voor een goede voorbereiding

De looptijd van een project kan verschillen van een paar weken tot een paar jaar. Het succes van een project wordt mede bepaald door de voorbereiding en planning die vooraf vastgelegd worden. Uiteraard is het mogelijk om gaandeweg tot andere inzichten te komen, maar het vastleggen van bijvoorbeeld de basisfunctionaliteiten geeft zowel de programmeur als de klant vastigheid. Door middel van dit functioneel ontwerp kan onder andere de planning worden bepaald. Tijdens de loop van het project kan er ook worden getoetst of het product nog steeds aan de vooraf bepaalde eisen voldoet.
Door het vastleggen van een functionaliteiten- en wensenpakket en het beschrijven van procedures en planningen wordt er ook een vorm van rust gegenereerd. Dit is positief voor zowel de programmeur als de klant. Het is dan duidelijk wat er moet gebeuren en in welk tijdsbestek de gewenste (deel)producten opgeleverd dienen te worden.

4. Maak leesbare programmatuur

Voor de klant is het belangrijk dat de gemaakte software naar verwachting werkt. Hoe de achterliggende programmatuur in elkaar steekt is voor hen niet interessant. Eén van de programmeertips die we mee willen geven is dat gedocumenteerde programmatuur ervoor zorgt dat eventuele latere aanpassingen sneller doorgevoerd kunnen worden. Je zou het kunnen vergelijken met het bijhouden van een administratie. Wanneer de archiefmappen niet gesorteerd en/of slecht geordend in de kast staan kan het lastig zijn om een bepaalde factuur te vinden. Dit geld ook voor programmatuur. Wanneer de code ongeorganiseerd is dan kan het langer duren om een bepaalde functionaliteit aan te passen en/of toe te voegen.
Ook kan een vorm van uniform programmeren van meerwaarde zijn bij projecten waar meerdere programmeurs bij betrokken zijn. Dit zorgt ervoor dat iedereen elkaars code kan begrijpen en dus ook aanpassen.

3. Wees bereid om te leren

Het kan voorkomen dat de oplossing voor een bepaalde uitdaging niet direct voor handen ligt. Het is hierbij zaak niet in de stress te schieten, maar om bijvoorbeeld eerst de beschikbare documentatie nog eens goed door te nemen. Wanneer er meer kennis moet worden vergaard dan kan een cursus uitkomst bieden. Ook is het mogelijk om in overleg te gaan met andere programmeurs, om op deze manier tot een werkende oplossing te komen. Wees hierbij wel bereid om feedback aan te nemen en om open te staan voor nieuwe manieren van programmeren. Neem het advies van andere medewerkers dan ook aan en sla het niet zomaar in de wind. Binnen een gezonde bedrijfsvoering is niemand erbij gebaat om collega’s af te kraken op hun werkzaamheden. Het is belangrijk om samen zorg te dragen voor het maken van een goed product.

2. Denk vanuit de gebruiker

Een programmeur heeft veelal een hoger vaardigheidsniveau in het gebruik van computersystemen dan de gebruikersgroep van de software. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit voor een programmeur vanzelfsprekend is, maar dat een gebruiker hier niet mee overweg kan. Degene die de programmatuur schrijft is daarom ook niet per definitie de doelgroep van de te maken software. Wanneer er van tevoren een gebruikersprofiel is vastgesteld dan kan hier op worden ingespeeld door te voldoen aan de opgestelde wensen en/of eisen.
Afhankelijk van dit profiel kan ook de User Interface (UI) bepaald worden. Wanneer een bepaalde functionaliteit vaak gebruikt zal worden dan kan het bijvoorbeeld handig zijn om deze prominent in beeld te plaatsen. Ook kan het gebruik van iconen, kleuren en lettertypes worden bepaald door het opgestelde gebruikersprofiel.

Neem ook de huidige trends in UI design mee in het ontwikkelproces. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een gebruiker gewend is dat een functionaliteit altijd op een bepaalde vastgestelde plek op het scherm te vinden is. Door hier geen aandacht aan te besteden en de functionaliteit op een andere plaats onder te brengen kan dit bij de gebruiker voor verwarring zorgen. Een programmeur dient zorg te dragen voor een UI die is toegespitst op de wensen van de gebruiker, maar die geen afbreuk doet aan rest van de applicatie.

  1. Wees klantvriendelijk en professioneel

De eerder genoemde programmeertips zijn nutteloos als deze laatste tip in de wind wordt geslagen. Het belangrijkste is om als programmeur te allen tijde klantvriendelijk en professioneel te blijven. Het kan uiteraard voorkomen dat er een klacht van een gebruiker wordt gemeld. Het afhandelen van deze klacht bepaalt zowel het aanzien van de programmeur als het bedrijf in zijn totaliteit. Het is belangrijk om zorg te dragen voor een klantvriendelijke en respectvolle afhandeling. De praktijk leert dat er door klanten onderling meer gepraat wordt over problemen die ‘niet netjes’ zijn afgehandeld dan wanneer dit wel gebeurd. Deze negatieve aandacht verspreid zich vaak snel en kan nadelige gevolgen hebben voor toekomstige projecten. Het toegeven van gemaakte fouten en het leveren van een correcte afhandeling kan wel tot positieve reacties leiden.

Een professionele houding komt ten goede aan het leveren van kwalitatieve service en support. Neem commentaar en kritiek nooit persoonlijk op. Noteer de gebruikerservaring van de klant en speel deze naderhand door naar de juiste afdeling. Deze punten kunnen dan mee genomen worden in een periodiek overleg. Wees vooral een luisterend oor en ga niet in discussie met de klant. Het is belangrijker om samen tot een oplossing te komen.

Het in acht nemen van deze programmeertips zorgt ervoor dat u op een gestructureerde en professionele manier uw dagelijkse werkzaamheden uit kan voeren.
Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer (0344-577229) of door een email te sturen naar info@astecom.nl.