Algemene voorwaarden Astecom Beheer bv

1. Algemeen/Toepassing
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties van Astecom Beheer en haar werkmaatschappijen, hierna vermeld als ‘Astecom’, aan opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers, hierna vermeld als ‘opdrachtgever’.
1.2. Verwijzingen door opdrachtgever naar haar eigen algemene of specifieke voorwaarden worden door Astecom uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.
1.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.4. A. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
B. Astecom en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
1.5. Astecom heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekendgemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien opdrachtgever niet instemt met de wijzigingen, heeft opdrachtgever tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Reeds betaalde abonnementsgelden voor perioden nadat de opzegging intreedt worden door Astecom terugbetaald.

2. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen van Astecom zijn vrijblijvend. Indien opdrachtgever een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat Astecom deze schriftelijk aanvaardt danwel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
2.2. Getoonde of verstrekte monsters, modellen of voorbeelden gelden slechts ter aanduiding,
zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

3. Aanvulling overeenkomst
3.1. In onderling overleg kunnen Astecom en opdrachtgever de opdracht wijzigen. Indien deze wijziging een verandering inhoudt van de overeengekomen prijs zal Astecom opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.
3.2. Indien door toedoen van opdrachtgever een wijziging in de opdracht noodzakelijk is, zal Astecom noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen.
3.3. Opdrachtgever is gehouden de meerkosten aan Astecom te betalen.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2. De in de offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn geheel vrijblijvend en voor herziening vatbaar, indien blijkt dat bij de berekening ervan een fout is gemaakt.
4.3. Wijzigingen in heffingen die van overheidswege worden opgelegd en/of valutakoerswijzigingen die betrekking hebben op de overeengekomen opdracht, geven Astecom het recht om deze aan opdrachtgever door te berekenen zonder enige verdere opslag.

5. Aflevering/levertijd
5.1. Alle door Astecom genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die Astecom bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Astecom genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Astecom niet en hebben steeds een indicatief karakter.
5.2. Astecom spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen.
5.3. Astecom is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan niet meer gehaald kan worden.
5.4. Evenmin is Astecom gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen.
5.5. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Astecom en opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
5.6. De enkele overschrijding van een door Astecom genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Astecom niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Astecom wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Astecom in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
5.7. Opdrachtgever is verplicht de volgens overeenkomst uitgevoerde zaken binnen een redelijke termijn nadat Astecom heeft aangegeven gereed voor oplevering te zijn, af te nemen.

6. Installaties
6.1. Indien Astecom zaken installeert zijn alle bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico van opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders vermeld, op deze werkzaamheden van toepassing.

7. Betaling
7.1. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Astecom de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen.
7.2. Verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.
7.3. Bij gebreke van een specifieke regeling zal opdrachtgever binnen een door Astecom te bepalen termijn na factuurdatum betalen.
7.4. Betaling dient te geschieden effectief op de door Astecom aan te geven wijze, in de overeengekomen valuta.
7.5. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
7.6. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd.
7.7. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Astecom de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten berekend door externe deskundigen.
7.8. Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar verschuldigde buitengerechtelijke kosten, de gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de opdrachtgever.
7.9. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen schriftelijk, binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden gemaakt. Is binnen 8 dagen geen bezwaar gemaakt, dan geldt de factuur als door de opdrachtgever erkend.

8. Zekerheid
8.1. Astecom is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat deze binnen redelijke termijn aan diens (huidige en toekomstige) verplichtingen jegens Astecom zal voldoen.
8.2. Tot het stellen van zekerheid is opdrachtgever te allen tijde gehouden in geval van diens failissement, surseance van betaling, het stilleggen of liquidatie van het bedrijf dan wel door dat opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens gehele of gedeeltelijke vermogen verliest.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Astecom behoudt zich het eigendom van door haar geleverde zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
a) De door opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden;
b) Vorderingen wegens tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst(en)
Het is opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
9.2. Indien opdrachtgever uit de in lid 9.1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die Astecom voor zichzelf doet vormen en houdt opdrachtgever deze voor Astecom als eigenares, totdat aan alle verplichtingen als in lid 9.1 bedoeld is voldaan.
9.3. Indien enige zaak ingevolge lid 9.1 of lid 9.2 aan Astecom toekomt, kan opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.
9.4. Indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 7.4 en/of 7.5 bedoeld, is Astecom gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar deze zich bevinden. Opdrachtgever verleent Astecom reeds nu vooralsdan onherroepelijk machtiging om daartoe, de bij of voor opdrachtgever in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
9.5. Opdrachtgever geeft hierbij aan Astecom in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken waarvan opdrachtgever (mede-)eigenaar wordt door zaaksvorming, natrekking, vermenigvuldiging/versmelting met de door Astecom geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen Astecom te eniger tijd van opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben. Opdrachtgever is desgevraagd gehouden op eerste verzoek mee te werken aan registratie van het pandrecht.

10. Garantie
10.1. Astecom staat er niet voor in dat de al dan niet in opdracht van opdrachtgever ontwikkelde programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door opdrachtgever. Astecom garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
10.2. Astecom zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur die door opdrachtgever zijn gemeld en aantoonbaar en reproduceerbaar zijn binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie, gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Astecom zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Astecom volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Astecom kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan Astecom toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatiestest hadden kunnen worden ontdekt. De herstelverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Astecom wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
10.3. Herstel van fouten zal geschieden op een door Astecom te bepalen locatie. Astecom is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
10.4. Astecom is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
10.5. Astecom heeft geen verplichting tot herstel van fouten die na afloop van de in artikel 10.2 van deze voorwaarden bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij door partijen een seperate onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een zodanige plicht tot herstel omvat.

11. Intellectuele eigendom en know how
11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Astecom, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
11.2. Indien Astecom bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Astecom niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Astecom aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
11.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken genoemd in artikel 11.1 aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop deze betrekking hebben.
11.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 11.1 bedoelde bescheiden of daarin opgesloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens aan derden te openbaren tenzij Astecom schriftelijk toestemming hiervoor geeft.
11.5. Bij overtreding van het in lid 11.1 en/of 11.2 bepaalde is opdrachtgever voor iedere overtreding een boete van EUR 10.000,00 verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van Astecom op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc.

12. Overmacht
12.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (I) overmacht van toeleveranciers van Astecom, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan Astecom zijn voorgeschreven, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Astecom is voorgeschreven, (IV) overheidsmaatregelen, (V) electriciteits-storing, (VI) storing van internet, computer-netwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (VII) oorlog en/of oorlogsdreiging, (VIII) werkbezetting, (IX) staking, (X) algemene vervoersproblemen,
(XI) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden en (XII) natuur- en of kernrampen.
12.2. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

13. Ontbinding/bevrijding
13.1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surcéance van betaling of onder-curatelestelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van haar bedrijf, is Astecom ter harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Astecom is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddelijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
13.2. Indien de behoorlijke nakoming door Astecom ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Astecom komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Astecom het recht de overeenkomst te ontbinden.
13.3. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Astecom komen zijn: Gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Astecom bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Astecom bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, uitoefening door een derde jegens opdrachtgever van één of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van een tussen opdrachtgever en die derde met betrekking tot de door Astecom geleverde zaken gesloten overeenkomst alsmede de situaties zoals beschreven in artikel 12.1.
13.4. Indien opdrachtgever, nadat Astecom haar daartoe een termijn van 30 dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is Astecom van haar verplichtingen bevrijd.

14. Schadevergoeding
14.1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van een opdracht, is de aansprakelijkheid van Astecom maximaal te stellen op het bedrag van de declaratie betrekking hebbende op de uitvoering van die opdracht.
14.2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Astecom, is deze nimmer aansprakelijk.
14.3. Astecom heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
14.4. Astecom is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en/of bestanden en/of andere zaken tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Astecom of derden.
14.5. Opdrachtgever vrijwaart Astecom tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middelijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Astecom en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Geschillen tussen Astecom en opdrachtgever, behorende tot de competentie van de Arrondissemensrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van vestiging van Astecom, behoudens indien Astecom als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

16. Nederlandse tekst prevaleert
16.1. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Midden Nederland.